algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden pianolessen

1. Pianolessen

 • De lessen worden wekelijks of 1 keer per twee weken gegeven op een van te voren afgesproken tijdstip.
 • Een les duurt 30-, 45 of 60 minuten en start op het afgesproken tijdstip.
  Indien de leerling te laat op de les verschijnt kan de eindtijd van de les niet verschoven worden.

2. Les tarieven en betaling

 •  Een lesseizoen bestaat uit 38 lessen.
  Het bedrag van 38 lessen per jaar wordt over 12 maanden berekend
  Het lestarief dat aan het begin van het lesseizoen wordt vastgesteld, is een maandelijks lestarief dat in de eerste week van elke nieuwe maand op de rekening NL75 INGB 003 4440 13 van L.A. de Klerk gestort dient te worden.
 •  Voor iedere betaling is een factuur beschikbaar die eventueel op verzoek van de leerling overhandigt kan worden.
 • De jaarlijkse voorspeel middag is bij dit bedrag inbegrepen.
 • Met de ondertekening van het lescontract verplicht de leerling zich tot maandelijks overschrijven van het vastgestelde maandtarief gedurende het gehele jaar.
 • Indien de leerling de lessen wil beëindigen geldt er een opzegtermijn van 1 maand. De leerling verplicht zich de maand die binnen de opzegtermijn valt door te betalen. Hierbij wordt een eindafrekening verstuurd waarbij de betaalde maanden verrekend worden met de daadwerkelijk gevolgde lestijd.
 •  De docente behoudt zich het recht voor om het lesverband op ieder moment te beëindigen indien er zich omstandigheden voordoen waardoor zij besluit te stoppen met het geven van muzieklessen aan de leerling. Daarmee wordt op dat moment de inschrijving van de leerling ongedaan gemaakt. Indien door de leerling reeds lesgeld is betaald voor de op dat moment geldende lestermijn zal de docente het gedeelte van het lesgeld dat te veel betaald is terugstorten. Dit bedrag van teruggaaf wordt berekend op basis van de nog niet gevolgde lessen in verhouding tot het totaal aantal lessen per lesseizoen. Alleen wanneer de docente het lesverband beëindigd kan er restitutie van lesgeld plaatsvinden. Indien de leerling besluit de lessen te beëindigen maakt zij gebruik van de opzegtermijn en is restitutie van betaalde lesgelden niet mogelijk.
 •  Leerlingen jonger dan 21 jaar vallen bij de belastingdienst onder “onderwijs” en zijn daardoor niet btw plichtig. Leerlingen van 21 jaar en ouder moeten wel btw over het lesgeld betalen.

3. SCHOOLVAKANTIES EN FEESTDAGEN

 •  Tijdens de schoolvakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven. Hierbij wordt het vakantierooster van regio noord Nederland gevolgd.

4.ZIEKTE EN LESUITVAL.

 •  Indien de leerling wegens ziekte niet op de les kan verschijnen dan is het mogelijk om in overleg met de docente 1 inhaalles af te spreken. Het ziekteverzuim moet dan wel minimaal 24 uur van te voren gemeld zijn.
 •  De inhaal les moet binnen een maand na het verzuim gegeven worden en passend zijn in de agenda van de docente.
 •  Ander verzuim behalve door ziekte kan niet ingehaald worden.
 • Bij ziekte van de docent komt de les te vervallen. Als er meer dan twee lessen achter elkaar uitvallen dan wordt in overleg met de docent een inhaalles voor de overige uitgevallen lessen gepland.